Travelling broadens your mind I Benefits of traveling

Bài dự thi Share Your Heart của bạn Nguyễn Ngọc Trung Tiến

“Nếu bạn thấy mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau
Cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau”

Thanks KTDC for everything